NO Name Address Postoffice Policestation Mobile Entered by Date Photo
1 Minakshi Deka vill- 2no Dhamkhumnda Kamarpur Chandrapur 9365460330 mdfassam01@gmail.com 2019-03-06
2 Dipa Deka Mitoni Pathar Maloibari Khetri 7896702804 mdfassam01@gmail.com 2019-03-06
3 Magan Sukia vill-Khorikotia Sonapur sonapur 8472037745 mdfassam01@gmail.com 2019-03-06
4 Rukmini Konwar vill- Kharikotia Sonapur sonapur 9954179899 mdfassam01@gmail.com 2019-03-06
5 Nilima Sukia vill- khorikotia Sonapur sonapur 8724925702 mdfassam01@gmail.com 2019-03-06
6 Nayanmoni Bordoloi vill- Khorikotia Sonapur sonapur 8011217574 mdfassam01@gmail.com 2019-03-06
7 Babita Rahang vill-Diksak Sonapur sonapur mdfassam01@gmail.com 2019-03-06
8 Sumitra Knowar vill- Kharikotia Sonapur sonapur 8812826405 mdfassam01@gmail.com 2019-03-06
9 Sewali Knowar vill-Kharikotia Sonapur sonapur 9957957941 mdfassam01@gmail.com 2019-03-06
10 Illa Boro vill- Kharikotia Sonapur sonapur 9706768589 mdfassam01@gmail.com 2019-03-06
11 Tulika Gogoi Swargiary Thakurkuchi P.O. Chandrapur Pragjyotishpur 8486927188 athiphrokayina123@gmail.com 2019-03-13
12 Minoti Bodo Thakurkuchi Chandrapur Pragjyotishpur 7399290770 vandanapegu2018@gmail.com 2019-03-28
13 BHAGYA INGTI THAKURKUCHI Chandrapur Pragjyotishpur 9530484539 vandanapegu2018@gmail.com 2019-03-28
14 Sagarika Teron Thakurkuchi chandrapur Pragiyotishpur 7638819568 avi57327@gmail.com 2019-03-28
15 SUSHILA ROHANG THAKURKUCHI Chandrapur Pragjyotishpur 0 vandanapegu2018@gmail.com 2019-03-28
16 Ambika Fangchu Baruah Thakurkuchi Chandrapur Pragjyotispur 7399290765 vandanapegu2018@gmail.com 2019-03-29
17 Luna Tumung Ingti thakurkuchi Chandrapur Pragjyotispur 9706053531 vandanapegu2018@gmail.com 2019-03-29
18 Riju Boro Thakurkuchi Chandrapur Pragjyotispur 9577643282 vandanapegu2018@gmail.com 2019-03-29
19 Sonali Teron Thakurkuchi Chandrapur Pragjyotispur 6900336358 vandanapegu2018@gmail.com 2019-03-29
20 Pritishmita Boro Thakurkuchi Chandrapur Pragjyotispur 8136033605 vandanapegu2018@gmail.com 2019-03-29
21 Chandrana Bongjang Thakurkuchi Chandrapur Pragjyotispur 8403008225 vandanapegu2018@gmail.com 2019-03-29
22 Runa Teron Thakurkuchi Chandrapur Pragjyotispur 8100317601 vandanapegu2018@gmail.com 2019-03-29
23 Saraswati Phangchu Thakurkuchi Chandrapur Pragjyotispur 7399395441 vandanapegu2018@gmail.com 2019-03-29
24 Padumi Boro Thakurkuchi Chandrapur Pragjyotispur 9706164437 vandanapegu2018@gmail.com 2019-03-29
25 Kabita Boro Thakurkuchi Chandrapur Pragjyotispur 9577245133 vandanapegu2018@gmail.com 2019-03-29
26 Bohagi Tumung Thakurkuchi Chandrapur Pragjyotispur 8876791211 vandanapegu2018@gmail.com 2019-03-29
27 Bhanita Swargiary Thakurkuchi Chandrapur Pragjyotispur 7636934057 vandanapegu2018@gmail.com 2019-03-29
28 Bisitra Boro Misamari Chandrapur Pragjyotispur 9365713323 vandanapegu2018@gmail.com 2019-03-29
29 Manumati Boro Thakurkuchi Chandrapur Pragjyotispur 9613004752 vandanapegu2018@gmail.com 2019-03-29
30 Sumitra Boro MISAMARI CHANDRAPUR PRAGJYOTISPUR 8724823893 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-08
31 RUPALI BORO THAKURKUCHI CHANDRAPUR PRAGJYOTISPUR 9954960184 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-08
32 ANJALI DEKA 2 NO DAMKUNDA KAMARPUR CHANDRAPUR 8638954446 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-08
33 MALATI PATAR 2 NO DAMKUNDA KAMARPUR CHANDRAPUR 7896542851 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-08
34 Mitu Barman 2no Dhamkunda KAMARPUR CHANDRAPUR 8486938781 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-08
35 Sabita Deka 2no Dhamkunda KAMARPUR CHANDRAPUR 8011947105 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-08
36 DALIMI DEKA BORA 2no DHAMKHUNDA KAMARPUR CHANDRAPUR 8638893693 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-08
37 JUNALI DEKA 2no DHAMKHUNDA KAMARPUR CHANDRAPUR 9577661154 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-08
38 PUTULI DEKA PHANGSO HAJONGBARI CHANDRAPUR PRAGJYOTISPUR 9613000538 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-08
39 SARASWATI DAIMARI HAJUNGBORI CHANDRAPUR PRAGJYOTISPUR 8876940653 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-08
40 BHARATI OBANG HAJUNGBORI CHANDRAPUR PRAGJYOTISPUR 8720908253 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-08
41 PHULESHWARI BORO HAJONGBARI CHANDRAPUR PRAGJYOTISPUR 7575911320 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-09
42 PRATIMA BASUMATARY DEKA HAJUNBARI CHANDRAPUR PRAGJYOTISPUR 88763449721 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-09
43 SAGARIKA BORO DAIMARY HAJUNBARI CHANDRAPUR PRAGJYOTISPUR 9678509386 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-09
44 MADHABI RONGPEE HAJUNGBARI CHANDRAPUR PRAGJYOTISPUR 7035284290 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-09
45 KUNJALATA DEKA TAMULI ARABARI(BORKHA) SONAPUR SONAPUR 9954062741 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-09
46 BABITA SAIKIA ARABARI(BORKHA) SONAPUR SONAPUR 9085851109 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-09
47 DIPIKA PACHANI BASUMATARY ARABARI(BORKHA) SONAPUR SONAPUR 8474865035 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-09
48 NIRUPAMA BODO ARABARI(BORKHA) SONAPUR SONAPUR 7636892192 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-09
49 RANJITA BODO NAZIRAKHAT TEPESIA SONAPUR 9954874115 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-09
50 ELA BODO NAZIRAKHAT TEPESIA SONAPUR 8403855524 vandanapegu2018@gmail.com 2019-04-09
51 MEERA KONWAR KHARIKOTA SONAPUR SONAPUR 7578891952 abdul.latif@gmail.com 2019-04-13
52 DEEPAMONI KONWAR KHARIKOTIA SONAPUR SONAPUR 9957090741 abdul.latif@gmail.com 2019-04-13
53 padma sukia kharikotia SONAPUR SONAPUR 8876128093 abdul.latif@gmail.com 2019-04-14
54 NILIMA LALUNAG TERON KHARIKOTIA SONAPUR SONAPUR 7896232844 abdul.latif@gmail.com 2019-04-14
55 LATIKA DEKA JOGUKUSI SONAPUR SONAPUR 8752812706 abdul.latif@gmail.com 2019-04-14
56 RANU BORDOLOI KHARIKOTIA SONAPUR SONAPUR 9951810251 abdul.latif@gmail.com 2019-04-14
57 ASTOMI BORO KHARIKOTIA SONAPUR SONAPUR 9954978569 abdul.latif@gmail.com 2019-04-14
58 MANAPRAVA TIWA RONGDOLOI NARTAP SONAPUR 8724809050 abdul.latif@gmail.com 2019-04-14
59 KHIRUMONI KONWAR KHARIKOTIA SONAPUR SONAPUR 9678838289 abdul.latif@gmail.com 2019-04-14
60 MEERA PHANGCHO KAMALAJARI SONAPUR 8706213661 abdul.latif@gmail.com 2019-04-14
61 SABHYA BHUMJI GUMORIA PATHAR HAHARA SONAPUR 8011991441 2019-04-14
62 BINITA PHANGSHO GUMORIA PATHAR HAHARA SONAPUR 9954547387 abdul.latif@gmail.com 2019-04-14
63 NIVA RABHA GUMORIA PATHAR HAHARA SONAPUR 9957687561 abdul.latif@gmail.com 2019-04-14
64 RINA MOMIN GUMORIA PATHAR HAHARA SONAPUR 9954219288 abdul.latif@gmail.com 2019-04-14
65 SUNITA TERON GUMORIA PATHAR HAHARA SONAPUR 9957950202 abdul.latif@gmail.com 2019-04-14
66 PRATIMA TERON GUMORIA PATHAR HAHARA SONAPUR 9706122576 abdul.latif@gmail.com 2019-04-14
67 SABITA PHANGSHO GUMORIA PATHAR HAHARA SONAPUR 7896502301 abdul.latif@gmail.com 2019-04-14
68 POKHILA RONGPEE GUMPRIA PATHAR HAHARA SONAPUR 9864756268 abdul.latif@gmail.com 2019-04-14
69 ANIMA DEVI GUMORIA PATHAR HAHARA SONAPUR 8011990385 abdul.latif@gmail.com 2019-04-14
70 ANITA MOMIN GUMORIA PATHAR HAHARA SONAPUR 8133095342 abdul.latif@gmail.com 2019-04-15
71 JUGITA RABHA GUMORIA PATHAR HAHARA SONAPUR 8486710587 abdul.latif@gmail.com 2019-04-15
72 DIPALI PASONI GUMORIA PATHAR HAHARA SONAPUR 9954279401 abdul.latif@gmail.com 2019-04-15
73 DHIRESWARY RONGPEE GUMORIA PATHAR HAHARA SONAPUR 8811841207 abdul.latif@gmail.com 2019-04-15
74 NANDITA RAHANG GUMORIA HAHARA SONAPUR 7896308464 abdul.latif@gmail.com 2019-04-15
75 ASTHAMI BODO DEKA THUMUKI HAHARA SONAPUR 8753010266 abdul.latif@gmail.com 2019-04-15
76 DIPANJALI BORDOLOI NIZ HAHARA HAHARA SONAPUR 9678482417 avi57327@gmail.com 2019-04-15
77 PUSHPALATA BODO KELENG NIZ HAHARA HAHARA SONAPUR 8473002625 avi57327@gmail.com 2019-04-15
78 DAISY THAKURIA HAHARA VAMARKUSH HAHARA SONAPUR 8486731768 avi57327@gmail.com 2019-04-15
79 SATYABATI RABHA KAMARKUCHI HAHARA SONAPUR 9132154252 avi57327@gmail.com 2019-04-15
80 INDU BORO KAMARKUCHI HAHARA SONAPUR 8749931901 avi57327@gmail.com 2019-04-15
81 BANTI MEDHI KAMARKUCHI HAHARA SONAPUR 7635812207 avi57327@gmail.com 2019-04-15
82 SANTILATA TUMUNG RABHA BORGOG, NUAGAON HAHARA SONAPUR 8876680527 abdul.latif@gmail.com 2019-04-15
83 LOKHESWARI MEDHI KAMARKUCHI HAHARA SONAPUR 8486733694 avi57327@gmail.com 2019-04-15
84 JAMINI THAKURIA KAMARKUCHI HAHARA SONAPUR 9957749280 avi57327@gmail.com 2019-04-15
85 MANJU DEKA BORGOG, THUMUKI HAHARA SONAPUR 9365123450 abdul.latif@gmail.com 2019-04-15
86 JAYA DEKA THAKURIA KAMARKUCHI HAHARA SONAPUR 8011851837 avi57327@gmail.com 2019-04-15
87 ANITA DEURI GUMORIA HAHARA SONAPUR 7896232876 abdul.latif@gmail.com 2019-04-15
88 PURABI PATOR RAHANG THUMUKI HAHARA SONAPUR 9613170251 abdul.latif@gmail.com 2019-04-15
89 HEMOLATA PASONI ARABARI(B0RKHAT) SONAPUR SONAPUR 9678157946 avi57327@gmail.com 2019-04-15